Соціальний капітал: що це таке і навіщо його нарощувати?

06.07.2021 11:53

П’єр Бурдьє, видатний французький соціолог і філософ, активно цитований і не менш активно критикований, запропонував у роботі "Форми капіталу" (1983) певну систему позначення соціальних зв'язків, що виступають ресурсом отримання вигод і назвав їх капіталами. Продовжуючи ідеї Зіммеля, Дюркгайма, Вебера("соціальна стратифікація ґрунтується не лише на економіці чи ідеології"), Бурдьє пропонує розглядати кілька видів капіталу — економічний, соціальний, культурний, символічний. Під терміном економічний капітал розуміється все матеріальне, чим людина/група володіє — земля, фінансові активи, засоби виробництва тощо. Культурний капітал — це компетенції, навички, кваліфікації, які дозволяють власникам мобілізувати культурний авторитет, можуть бути джерелом визнання/не визнання та навіть… символічного насильства. Бурдьє, до речі, вважає мову не просто методом спілкування, а й механізмом влади.

Але поговоримо сьогодні про соціальний капітал як один з ключових факторів особистого, корпоративного і суспільного розвитку.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Соціальний капітал, згідно поглядів соціолога, є продуктом суспільного виробництва і представляє мережу зв’язків, що стає засобом досягнення групової солідарності і отримання певної вигоди. Бурдьє вважав, що саме соціальний капітал стає способом вимірювання соціальної конкуренції і влади в суспільстві, він є груповим ресурсом і, власне, визначає приналежність до групи, яка здатна надати "послугу за послугу" (сім'я, друзі, церква, корпорація, громадська асоціація, спортивний або культурний клуб тощо). Зв'язки між економічним розвитком суспільства і розміром сукупного соціального капіталу опосередковані політичним ладом, релігійними традиціями, домінантними цінностями.

Соціальний капітал після розвідок Бурдьє розглядався як персональна мережа безпосередніх стосунків індивіда, що виступає соціальним контекстом його/її дій, визначає міру інтеграції в суспільство і забезпечує йому доступ до необхідних ресурсів життєдіяльності.

Подальшого розвитку теорія соціального капіталу набуває в працях американського соціолога Ф. Фукуями, який вважав, що "взаємодія, моральні зобов’язання, відповідальність перед суспільством і довіра" є "оазою стабільності і добробуту в постіндустріальний період"[1] .

Де народжується соціальний капітал? Скрізь, де формуються людські соціальні зв’язки. Р. Патнам пише про об’єднуючий (bonding) капітал — це зв’язки, які виникають у соціальних мережах між однорідними групами, та сполучаючий (bridging) — зв’язки в різнорідних групах, члени яких формують взаємини довіри для досягнення спільних цілей спільноти чи суспільства. Існує також зв'язуючий (linking) соціальний капітал — "вертикальні" зв’язки людей з різними соціальними статусами.

Читайте также: Компании будущего: кто и как ими управляет?

Горизонтальні зв’язки і відповідні їм цінності/норми у відносно замкнутих групах є досить сильними — і це соціальний капітал вашої команди чи корпорації, який варто вирощувати — саме тут працюють принципи і цінності зрілої організаційної культури, що створює репутацію, привабливість в очах послідовників, залученість членів команд. Накопичується соціальний капітал і через горизонтальні зв’язки індивідів , що належать до різних груп, ці зв’язки, навпаки, народжуються досить слабкими, але об'єднують індивідів і дозволяють створити довіру поза межами вузького кола. Корпоративні лідери нового покоління приділятимуть сили і час вибудовуванню довіри, партнерства. Дуже актуальними стають різні формати колаборації, створення ланцюгів і платформ для співпраці. Майбутнє за coopetition (cooperation + competition), коли компанії шукають спільні вигоди, разом залучають нові ринки, синергетично поєднують бізнес-переваги.

Соціальний капітал народжується і через побудову вертикально-інтегруючих зв'язки, що охоплюють різні рівні соціальної, економічної та владної ієрархії і підкріплюються нормативною й ціннісною системою, загальною для взаємопов'язаних суб'єктів.

Розрізняють структурний та когнітивний соціальний капітал Структурний соціальний капітал — це суспільні інститути, соціальні мережі (реальні і віртуальні), професійні асоціації, об’єднання за інтересами чи індустріями. Не менш важливий когнітивний соціальний капітал — довіра між людьми в професійному середовищі, відносини, цінності та способи поведінки Якщо ми спрямовані до операційної ефективності та лідерства, то варто нарощувати обидва типи соціального капіталу. Згідно ідеям Бурдьє і інших дослідників, соціальний і культурний капітали переростають/трансформуються в економічний.

Читайте также: Нужен ли пиар, если вы не можете за него заплатить?

Як і інші форми капіталу, соціальний капітал приносить дивіденди лише в разі його активного використання. На індивідуальному рівні до одержуваних вигод розвиненого соціального капіталу віднесемо "особисті" можливості — якість здоров’я, освіти дітей, можливості пошуку роботи, успішність кар’єри, задоволеність життям. Наявність соціального капіталу вивільняє час, даючи можливість використовувати послуги, забезпечує когнітивну "простоту" світу (відсутність необхідності самостійно вирішувати всі проблеми), забезпечує більш широку соціальну ідентифікацію. На організаційному рівні дивідендами вважають зниження плинності кадрів, спадкоємність людського капіталу та організаційної поведінки, неформальні можливості підвищення кваліфікації. Безсумнівно, це і колективний приріст знань, переваги hear-to-pear education в середині компаній. На суспільному рівні мова йде про полегшення соціального контролю і передачі соціального досвіду, солідарність, здешевлення бюрократичної машини.

Розвиток соціального капіталу — і вашого особистого, і корпоративного — один з факторів побудови успішної кар’єри та, головне, щасливого, наповненого і змістовного життя.

Наталія Кривда, професорка, Академічна директорка Единбурзької бізнес-школи в Україні на платформі міжнародних освітніх програм House of Knowledge

Источник

Читайте также